All posts by simona

Prvé roky života

Ľudia prichádzajú na svet ako krehké a NEZRELÉ bytosti – absolútne ZÁVISLÉ na starostlivosti iných. Rodíme sa s predprogramovaným jeninečným a neopakovateľným „softwarom“ – vrodenou výbavou, ktorá do veľkej miery predurčuje AKO a ČI vôbec sa budeme vedieť hýbať, komunikovať, či myslieť. Niektoré dieliky puzzle nášho JA hrajú v náš prospech, iné skôr v neprospech…

…no to, či a ako sa naša vrodená výbava naozaj naplno prejaví závisí od PRÍLEŽITOSTÍ V PROSTREDÍ, do ktorého sa rodíme.

Ak v nás drieme hudobný talent a narodíme sa do rodiny, ktorá má zabezpečené základné životné podmienky a zároveň žije hudbou – je veľmi pravdepodobné, že na nás čaká skvelá hudobná kariéra. Ak sa narodíme do rodiny, ktorá žije hudbou, máme obrovský hudobný talent no zároveň sme na autistickom spektre – bude naša hudobná kariéra vo veľkej miery závisieť od toho, ako sa naša rodina dokáže v prvých rokoch nášho života popasovať s našou jedinečnosťou. 

Kým u dieťaťa s hudobným talentom „stačí“ pre vznik hudobného virtuóza talent podporujúce, milujúce a motivujúce rodinné prostredie, u dieťaťa s autizmom bude pre rodičov nevyhnutné najskôr zvládnuť a svoje dieťa naučiť alternatívne formy komunikácie, či alternatívne spôsoby výuky sebabosluhy, vedieť sa správať, dokázať vnímať svoje potreby a potreby iných. Rodičia sa budú potrebovať naučiť chápať inakosť  svojho dieťaťa a napĺňať potreby, ktoré z nej budú vyplývať. 

Ak rodičia dostanú VČAS informácie a podporu k tomu, aby túto situáciu zvládli, hudobný talent sa bude mať možnosť aj u ich dieťaťa s autizmom naplno prejaviť a vrodená výbava sa vďaka príležitostiam prostredia zhmotní v hudobníkovi.

Ak však rodičia V PRVÝCH ROKOCH života svojho dieťaťa nedostanú potrebné informácie k tomu, aby chápali ako podporiť vývin ich jedinečného dieťaťa – svet pravdepodobne o skvelý hudobný talent príde. 

Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison bol podľa viacerých zdrojov dieťaťom, ktoré by sme na základe dnešných poznatkov označili pojmom DIEŤA S VÝVINOVÝM RIZIKOM. Škola nevedela dostatočne pracovať s jeho špecifickými vývinovými potrebami a pre nevhodné správanie bol vraj z nej už po troch mesiacoch vylúčený.

Napriek všetkým prekážkam, ktoré vyplývali z jeho odlišností vo vývine, ho dnes považujeme za génia svojej doby a pri vyslovení jeho mena si málokto na prvom mieste vybaví jeho školské problémy alebo dokonca to, že bol z veľkej časti hluchý už od svojich dvanástich rokov. Čo teda spravilo z neposedného, znevýhodneného dieťaťa vynálezcu, ktorého si pamätáme dodnes? Ako uviedol sám Edison, bola to najmä milujúca a podporujúca MAMA, ktorá ho správne podporovala a videla v ňom najmä špeciálne obdarené dieťa a nie dieťa so zdravotným postihnutím…

Vieme, že ani najväčšia materinská láska nespraví z každého dieťaťa génia. No milujúce a primerane podporujúce prostredie v prvých rokoch života je je skutočne základným predpokladom pre rozvoj každého človeka.

V našom centre chceme sprevádzať rodičov, učiteľov a iných pre deti s rizikami vo vývine dôležitých dospelých k tomu, aby ich dokázali milovať a podporovať spôsobom, akým to potrebujú.

Lebo kúsok malého Edisona sa ozaj skrýva v každom dieťati.

 

Skupinová príprava

Niekoľko krát v priebehu školského roka otvárame skupinovú prípravu predškolákov zameranú na tréning fonematického uvedomovania (sluchového vnímania) podľa Eľkonina, skupinovú prípravu predškolákov na rozvoj zrakového vnímania a skupinovú prípravu predškolákov zameranú na tréning grafomotoriky (kreslenia).

V tomto školskom roku otvárame tiež skupinovú prípravu predľškolákov, v ktorej budeme pracovať metódou inštrumentálneho obohacovania profesora R.Feuersteina.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.č. : 0908372804

Ponuka pre materské školy

Materským školám:

V prípade vášho záujmu a so so súhlasom rodičov a zákonných zástupcov vašich detí spravíme formou skupinového skríningového vyšetrenia DEPISTÁŽ. DEPISTÁŽ je zameraná na včasné vyhľadávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dielčie oslabenia výkonu, ktoré sú podkladom porúch učenia v školskom veku sú vo väčšine prípadov rozpoznateľné už v predškolskom veku. Skorá diagnostika a následná špeciálno-pedagogická rehabilitácia sú prevenciou vzniku týchto porúch. Deťom, u ktorých sa prejaví niektoré z dielčích oslabení vieme v prípade súhlasu rodiča vypracovať individuálny rehabilitačný program, zameraný na cielený rozvoj oslabenej oblasti.

Špeciálnym materským školám:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodiča dieťaťa môžeme deťom vo vašom zariadení poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ a ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ DIAGNOSTIKU. Diagnostika je zameraná na zistenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí osobnosti dieťaťa (zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, priestorové vnímanie, rečový vývin, sociálny vývin a i.) Najmä u detí s postihnutím sa často stáva, že osobnostný vývin je nerovnomerný a pre vypracovanie individuálneho plánu rozvoja je dôležité zistiť, na akej úrovni sú schopnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach. Takéto vyšetrenie je vhodné robiť pri vstupe nového dieťaťa do vášho zariadenia, tiež však v priebehu dochádzky do zariadenia. Známky progresu vo vývine, ktoré potvrdí rediagnostika budú spoľahlivým ukazovateľom vašej práce.
Deťom, ktoré sú vo veku, v ktorom sa blíži nástup do školy poskytujeme vyšetrenia zamerané na zistenie ŠKOLSKEJ ZRELOSTI a pripravenosti pre školskú dochádzku. Rodičom môžme poskytnúť poradenstvo ohľadom toho, v akej škole sa bude ich dieťa po vedomostnej, ale tiež emocionálnej a sociálnej stránke najlepšie rozvíjať.