All posts by simona

Thomas Alva Edison

 

Thomas Alva Edison bol podľa viacerých zdrojov dieťaťom, ktoré by sme na základe dnešných poznatkov označili termínom dieťa s ADHD – poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Zo školy bol pre nevhodné správanie vylúčený po troch mesiacoch a vzdelávaný bol len v domácom prostredí. Napriek tomu ho dnes považujeme za génia svojej doby a pri vyslovení jeho mena si málokto na prvom mieste vybaví jeho školské problémy alebo dokonca to, že bol z veľkej časti hluchý už od svojich dvanástich rokov. Čo teda spravilo z neposedného, handicapovaného dieťaťa vynálezcu, ktorého si pamätáme dodnes? Ako uviedol sám Edison, bola to najmä milujúca a podporujúca matka, ktorá mu verila a ktorá ho nikdy neprestávala vnímať ako špeciálne obdarené dieťa a nie dieťa s postihnutím.

Samozrejme materinská láska nespraví z každého dieťaťa génia. Milujúce a podporujúce prostredie je však spolu s primeranou stimuláciou základným predpokladom pre rozvoj osobnosti.

V našom centre chceme viesť rodičov, učiteľov a iných pre deti so zdravotným znevýhodnením dôležitých dospelých k tomu, aby ich dokázali milovať a podporovať spôsobom, akým to potrebujú. Lebo kúsok malého Edisona sa skrýva v každom dieťati.

 

Skupinová príprava

Niekoľko krát v priebehu školského roka otvárame skupinovú prípravu predškolákov zameranú na tréning fonematického uvedomovania (sluchového vnímania) podľa Eľkonina, skupinovú prípravu predškolákov na rozvoj zrakového vnímania a skupinovú prípravu predškolákov zameranú na tréning grafomotoriky (kreslenia).

V tomto školskom roku otvárame tiež skupinovú prípravu predľškolákov, v ktorej budeme pracovať metódou inštrumentálneho obohacovania profesora R.Feuersteina.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.č. : 0908372804

Vzdelávacie semináre

Pre pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl ponúkame kurzy zamerané na rozširovanie teoretických poznatkov v oblasti individuálnej integrácie žiakov a poradenstvo pri ich aplikácii v praxi.

Zároveň ponúkame tréningy zamerané na osobnostný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl, populárnymi témami sú témy z oblasti riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie syndrómu vyhorenia v práci učiteľa.

Zamestnancom špeciálnych základných škôl ponúkame vzdelávanie v oblasti pedagogiky M. Montessori, ktorá je vďaka svojej názrornosti výbornou pomôckou práve v praxi učiteľa detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

V prípade záujmu o ďalšie témy z oblasti detskej psychológie, špeciálnej-pedagogiky alebo logopédie nás kontaktujte, radi Vám poskytneme bližšie informácie.

Ponuka pre rodičov

V prípade, že máte pochybnosti ohľadom PSYCHICKÉHO VÝVINU vášho dieťaťa v ranom alebo predškolskom veku, môžete využiť služby našich psychologičiek, ktoré vám pomôžu ZISTIŤ jeho aktuálnu VÝVINOVÚ ÚROVEŇ a navrhnú vhodné opatrenia pre podporu primeraného rozvoja.

Ak máte pochybnosti o správnosti REČOVÉHO vývinu vášho dieťaťa, či už v oblasti výslovnosti (šušle, nesprávne vyslovuje jednotlivé hlásky) alebo v iných oblastiach reči (zajakáva sa, má malú slovnú zásobu a pod.) môžete využiť služby našej logopedičky, ktorá vám rada poradí v oblasti rečového vývinu a narhne vhodné OPATRENIA PRE ROZVOJ REČI.

Ak má vaše dieťa po nástupe do školy ťažkosti s osvojovaním si PÍSANIA, ČÍTANIA alebo v MATEMATIKE, rada vám poradí naša špeciálna pedagogička, ktorá v prípade potreby navrhne aj opatrenia do školského procesu.

Ponuka pre základné školy

Ak navštevuje Vaše dieťa základnú školu

S Vašim súhlasom pre Vás vypracujeme diagnostické správy z vyšetrení Vášho dieťaťa, s cieľom zrozumiteľne popísať jeho ťažkosti učiteľom, ktorí ho vzdelávajú. Správa obsahuje okrem iného typ špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a objasňuje dôvody pre návrh na individuálne začlenenie, ako aj odporúčania do výchovno-vzdelávacieho procesu a k vypracovaniu individuálneho vzdelávacieho programu.

Učiteľom ponúkame konzultáciu k IVP, pretože si uvedomujeme si, že komunikácia medzi nami a učiteľmi dieťaťa prostredníctvom správ z diagnostických vyšetrení nemôže v plnej miere nahradiť osobné stretnutie. V prípade potreby  a záujmu zo strany učiteľov sme tu pre nich vo vybraný čas, vopred dohodnutý telefonicky na t.c.: 0905107881.

Pokiaľ to situácia vyžaduje, vypracujeme na žiadosť školy tiež odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa do triedy, ktorú Vaše dieťa navštevuje, aby mohla škola žiadať o jeho pridelenie.

Ak navštevuje Vaše dieťa špeciálnu základnú školu

S Vašim súhlasom pre Vás vypracujeme diagnostické správy z vyšetrení Vášho dieťaťa, s cieľom zrozumiteľne popísať jeho ťažkosti učiteľom, ktorí ho vzdelávajú. Správa obsahuje okrem iného typ špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a objasňuje dôvody uprednostnenia vzdelávania v špeciálnej základnej škole, pred individuálnym začlenením. Ďalej obsahuje odporúčania do výchovno-vzdelávacieho procesu a k vypracovaniu individuálneho vzdelávacieho programu, ak je potrebný.

Pri vypracovaní správ z kontrolných vyšetrení máme na pamäti, že učitelia Vášho dieťaťa sú tak ako my špeciálni pedagógovia a našim cieľom teda nie je popisovať im v správach to, čo vzdelávaním Vášho dieťaťa o ňom sami zistili. Našim cieľom je podeliť sa s nimi o náš pohľad na Vaše dieťa, a dať Vám aj im informáciu o tom, ako dokáže nimi naučené poznatky využiť v pre neho nových pracovných podmienkach (v prostredí mimo školy). Takto môžeme spoločne uvažovať o tom, akom smerovať jeho ďalšie vzdelávanie.

Pokiaľ to situácia vyžaduje, vypracujeme na žiadosť školy tiež odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa do triedy, ktorú Vaše dieťa navštevuje, aby mohla škola žiadať o jeho pridelenie a tým umožniť  napĺňanie jeho potrieb vo vyššej miere.

Ponuka pre materské školy

Materským školám:

V prípade vášho záujmu a so so súhlasom rodičov a zákonných zástupcov vašich detí spravíme formou skupinového skríningového vyšetrenia DEPISTÁŽ. DEPISTÁŽ je zameraná na včasné vyhľadávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dielčie oslabenia výkonu, ktoré sú podkladom porúch učenia v školskom veku sú vo väčšine prípadov rozpoznateľné už v predškolskom veku. Skorá diagnostika a následná špeciálno-pedagogická rehabilitácia sú prevenciou vzniku týchto porúch. Deťom, u ktorých sa prejaví niektoré z dielčích oslabení vieme v prípade súhlasu rodiča vypracovať individuálny rehabilitačný program, zameraný na cielený rozvoj oslabenej oblasti.

Špeciálnym materským školám:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodiča dieťaťa môžeme deťom vo vašom zariadení poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ a ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ DIAGNOSTIKU. Diagnostika je zameraná na zistenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí osobnosti dieťaťa (zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, priestorové vnímanie, rečový vývin, sociálny vývin a i.) Najmä u detí s postihnutím sa často stáva, že osobnostný vývin je nerovnomerný a pre vypracovanie individuálneho plánu rozvoja je dôležité zistiť, na akej úrovni sú schopnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach. Takéto vyšetrenie je vhodné robiť pri vstupe nového dieťaťa do vášho zariadenia, tiež však v priebehu dochádzky do zariadenia. Známky progresu vo vývine, ktoré potvrdí rediagnostika budú spoľahlivým ukazovateľom vašej práce.
Deťom, ktoré sú vo veku, v ktorom sa blíži nástup do školy poskytujeme vyšetrenia zamerané na zistenie ŠKOLSKEJ ZRELOSTI a pripravenosti pre školskú dochádzku. Rodičom môžme poskytnúť poradenstvo ohľadom toho, v akej škole sa bude ich dieťa po vedomostnej, ale tiež emocionálnej a sociálnej stránke najlepšie rozvíjať.