MATERSKÁ ŠKOLA je po prostredí rodiny obvykle PRVÉ SOCIÁLNE PROSTREDIE do ktorého dieťa v ranom veku vstupuje. Po tom, čo bolo dieťa v prvých rokoch svojho života podporované vo vývine najmä svojimi rodičmi a ďalšími rodinnými príslušníkmi, umožňuje materská škola dieťaťu čerpať skúsenosti z kontaktu s novými dospelými ako aj rôznorodými rovesníkmi. 

Materská škola je pre vývin dieťaťa nesmierne dôležitá. 

Našim cieľom je podporovať materské školy v ich úsilí PRIJAŤ a PLNOHODNOTNE ZAČLENIŤ aj deti s vývinovým rizikom alebo zdravotným znevýhodnením do rovesníckeho kolektívu.

Ponúkame partnerstvo pri hľadaní cesty začlenenia našich klientov s vývinovým rizikom alebo zdravotným znevýhodnením do bežnej alebo špeciálnej materskej školy.

V spolupráci s rodičmi detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením materským školám ponúkame INFORMÁCIE:

  • o silných stránkach a oslabeniach detí s vývinovým rizikom a
  • možnostiach, ako ťažiť zo silných stránok detí pri prekonávaní pretrvávajúcich oslabení.