Spolupracujeme s materskými školami

Ak navštevuje Vaše dieťa materskú školu alebo špeciálnu materskú školu:

a je dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, môžeme v prípade Vášho záujmu komunikovať s jeho učiteľmi o tom, ako môže z pobytu v škôlke naplno vyťažiť po stránke osobnostnej aj vzdelávacej.

Prostredie materskej školy je prvé širšie sociálne prostredie dieťaťa a pre dieťa má zmysel čerpať skúsenosti zo vzdelávania v materskej škole v každom ohľade. Na druhej strane si uvedomujeme, že pre zaradenie do materskej školy je potrebný istý stupeň kognitívnej pripravenosti a emocionálnej zrelosti, bez ktorého dieťa nevie z pobytu v škôlke profitovať.

Našim cieľom je preto pomôcť Vám pripraviť Vaše dieťa na materskú školu a materskej škole pomôcť pochopiť špecifiká vyplývajúce zo zdravotného oslabenia Vášho dieťaťa.

Komunikácia s materskou školou môže prebiehať formou správ z diagnostických vyšetrení (psychologické, špeciálno-pedagogické, logopedické) ako aj formou osobného alebo telefonického kontaktu.