Služba včasnej intervencie je SOCIÁLNA SLUŽBA pre pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo rizikom zdravotného znevýhodnenia vo veku od 0 do 7 rokov (448/2008 Zákon o sociálnych službách). Jej cieľom je poskytnúť rodičom detí so zdravotným znevýhodnením KOMPLEXNÚ PODPORU tak, aby dokázali vo svojom každodennom živote čo najlepšie využiť informácie o špecifických potrebách svojho dieťaťa a možnostiach podpory jeho vývinu.

Nie každé dieťa s rizikovým vývinom v prvých rokoch svojho života potrebuje, aby jeho rodina poberala službu včasnej intervencie. Ak je však SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE potrebná, jedným z jej nesporných benefitov je jej terénna forma – poradcovia služby včasnej intervencie navštevujú dieťa v DOMÁCOM PROSTREDÍ rodiny.

PORADCOV SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE vnímame ako dôležitých PARTNEROV pre rodičov, pri podpore vývinu ich dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Na základe bližšieho pozania špecifických podmienok rodiny a poznaním dieťaťa v jeho domácom prostredí majú možnosť ostatných odborníkov scitlivievať na SILNÉ STRÁNKY a špecifické potreby dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, ako aj silné stránky a špecifické potreby CELEJ RODINY dieťaťa.

V spolupráci s rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením poradcom služby včasnej intervencie ponúkame INFORMÁCIE:

  • o vývinových oslabeniach dieťaťa so zdrovotným znevýhodnením a prekážkach, ktoré z nich pre jeho každodenné fungovanie vyplývajú
  • spôsoboch, ako prekonávať tieto oslabenia v domácom prostredí dieťaťa tak, aby mohlo dieťa v čo najväčšej miere napredovať a zúčastňovať sa na každodennom dianí v rodine.