Iná odborná činnosť

Iná odborná činnosť je činnosť zameraná na podporu vývinu dieťaťa poskytovaná našim centrom – nad rámec fyzioterapie (komplexné sledovanie vývinu a odborné vedenie psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda)