Cenník služieb

Odborná starostlivosť pre klientov nášho zariadenia (cenník platný od 1.1.2020)
Základné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie 15 EUR
Správa zo psychologického, špeciálno-pedagogického, logopedického vyšetrenia 25 EUR
Psychologické poradenstvo – konzultácia (bez vyšetrenia) 25 EUR / 50 min.
Vstupná logopedická konzultácia 30 EUR
Individuálna logopedická starostlivosť 20 EUR / 30 min.
Individuálna logopedická starostlivosť 30 EUR / 50 min
Individuálna špeciálno-pedagogická starostlivosť / reedukácia, ergoterapia 20 EUR / 40 min
Komunikačná terapia zahŕňajúca nácvik alternatívnej komunikácie (logopéd a špeciálny pedagóg spoločne) 30 EUR / 50 min
Vstupná fyzioterapeutická konzultácia 25 EUR
Individuálna rehabilitácia / fyzioterapia 20 EUR / 30 min.
Individuálna rehabilitácia / fyzioterapia 30 EUR / 50 min.
Konzultácia v materskej škole alebo základnej škole (hradí rodič) 25 EUR / 50 min.
Pediatrická konzultácia záverov z rozličných lekárskych vyšetrení  vo vzťahu k rizikovému psychomotorickému vývinu dieťaťa

Pediatrické poradenstvo ohľadom výživy a ťažkostí pri prijímaní potravy u detí so zdravotným znevýhodnením poskytované lekárom – pediatrom

Funkčné vyšetrenie zraku  – vyšetrenie zrakových funkcií u dieťaťa s neurovývinovým postihnutím (DMO a i.)

30 EUR/ 50 min.
Kurzy pre predškolákov (3-5 členov skupiny)
Eľkonin (kurz fonematického uvedomovania) 10 EUR/sedenie
Rozvoj zrakového vnímania, príprava na čítanie pre deti predškolského veku 10 EUR/sedenie
Rozvoj grafomotoriky, príprava na písanie pre deti predškolského veku 10 EUR/ sedenie
Klientom nášho zariadenia je dieťa alebo žiak, ktorý navštevuje len naše zariadenie (SCŠPP Komenského 3) a nenavštevuje iné neštátne centrum špeciálno-pedagogického poradenstva na území SR. V prípade, že dieťa navštevuje aj iné neštátne centrum špeciálno-pedagogického poradenstva účtujeme naše služby nasledovne:
Psychologické alebo  špeciálno-pedagogické vyšetrenie: 50 EUR
Správa z odborného vyšetrenia: 25 EUR
SCŠPP si vyhradzuje právo spoplatniť neprítomnosť na dohodnutom termíne, ktorá nebude ohlásená min. 24 hodín vopred, sumou 15 EUR