(cenník platný od 1.1.2024)    
Úvodné stretnutie (prvé stretnutie s novým klientom) 50 EUR/ 90-120 min.    
Komplexné posúdenie vývinu dieťaťa (hodnotenie silných stránok dieťaťa a vývinových oslabení) 50 EUR / 90 – 120 min.    
Súhrnná komplexná správa o silných stránkach dieťaťa, vývinových oslabeniach a odporúčaniach pre podporu vývinu v domácom prostredí alebo v materskej škole 50 EUR    
Kontrolné stretnutie s cieľom posúdenia vývinu dieťaťa 50 EUR/ 90-120 min.    
Odborné poradenstvo – konzultácia (bez prítomnosti dieťaťa) 40 EUR / 50 min.    
Vstupná logopedická konzultácia 40 EUR    
Individuálna logopedická starostlivosť 30 EUR / 30 min.    
Individuálna logopedická starostlivosť 40 EUR / 50 min    
Individuálna špeciálno-pedagogická starostlivosť / reedukácia, ergoterapia 40 EUR / 50 min    
Komunikačná terapia zameraná na podporu socio-komunikačnej oblasti  45 EUR / 50 min    
Terapia v terapeutickej miestnosti Snoezelen 30 EUR / 30 min    
Vstupná fyzioterapeutická konzultácia 40 EUR    
Individuálna rehabilitácia / fyzioterapia 30 EUR / 30 min.    
Individuálna rehabilitácia / fyzioterapia 40 EUR / 50 min.    
Osobná konzultácia v materskej škole alebo základnej škole v prípade záujmu rodiča (hradí rodič) 60 EUR    
Podpora adaptívneho správania dieťaťa pred nástupom do MŠ 280 EUR/ mesiac    
Konzultácia záverov z lekárskych vyšetrení  vo vzťahu k rizikovému vývinu dieťaťa spolupracujúcim pediatrom z Centra včasnej intervencie Košice, n.o. MUDr. Martinou Švekušovou

 

Pediatrické poradenstvo ohľadom výživy a ťažkostí pri prijímaní potravy u detí so zdravotným znevýhodnením poskytované spolupracujúcim pediatrom z Centra včasnej intervencie Košice, n.o. MUDr. Martinou Švekušovou

60 EUR/ 90-120 min.    

Centrum si vyhradzuje právo spoplatniť neprítomnosť na dohodnutom termíne, ktorá nebude ohlásená min. 24 hodín vopred sumou 30 EUR.

Dieťa môže byť klientom nášho centra do 31.8. školského roka, v ktorom dosiahne 7 rokov. (V tomto školskom roku sa jedná o deti narodené po 1.9.2016)