Naši klienti

sú rodičia detí vo veku 0-7 rokov:

  • s predpokladanými odlišnosťami vo vývine na genetickom (Downov syndróm, Angelmanov syndróm, Sotosov syndróm a pod.), či metabolickom podklade (Fenylketonúria a pod.)
  • s predpokladanými odlišnosťami vo vývine na podklade vrodenej vývinovej vady
  • s rizikom vo vývine na podklade významne predčasného pôrodu ich dieťaťa ( stredná, ťažká až extrémna nezrelosť novorodenca)
  • ktoré v prvých mesiacoch a rokoch po pôrode nedosahujú vývinové míľniky v oblasti motoriky, komunikácie a i. bez zjavnej príčiny
  • ktoré vykazujú vo vývine špecifiká, akými sú napr. zvýšená, či znížená citlivosť na zrakové podnety, zvuky, chute, vône a pod.

ale tiež rodičia, ktorí majú z akýchkoľvek príčin obavy o správnosť vývinu ich dieťaťa.

Ak ste rodičom dieťaťa s vývinovým rizikom alebo zdravotným znevýhodnením kontaktujte nás prostredníctvom objednávacieho formulára.

Ak máte obavy o vývin Vášho dieťaťa, vyplňte krátky vývinový dotazník na stránke www.zdraviedietata.sk a o jeho výsledku sa informujte u detského lekára Vášho dieťaťa. V prípade, že detský lekár Vášho dieťaťa Vaše obavy potvrdí, kontaktujte naše zariadenie s výsledkami dotazníka a lekárom potvrdenou žiadosťou o konzultáciu v našom centre.

V súčasnosti zaznamenávame zvýšený výskyt detí s rizikom poruchy autistického spektra. Mnoho rodičov má už po 12tom mesiaci dieťaťa obavu, či sa ich dieťa vyvíja správne v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie. V prípade, že patríte k týmto rodičom, odporúčame využiť aplikáciu ASDetect na včasnú detekciu rizika autizmu. Táto aplikácia je využiteľná pre deti od 11-30 mesiacov a je voľne dostupná v slovenskom jazyku na play.google.com. V prípade, že pomocou aplikácie zaznamenáte u Vášho dieťaťa zvýšené riziko autizmu, informujte o výsledkoch detského lekára. Ak detský lekár zvýšené riziko potvrdí, kontaktujte naše zariadenie s lekárom potvrdenou žiadosťou o konzultáciu v našom centre.

Radi Vám poskytneme informácie k správnej podpore vývinu Vášho dieťaťa.