Podporovať vývin dieťaťa

znamená umožniť potenciálu, s ktorým sa dieťa rodí, rozvíjať sa naplno.

Každý človek sa rodí s jedinečnou výbavou, ktorá vytvára jeho unikátny predpoklad pre učenie a osobnostný rast. Prostredie, ktoré obklopuje dieťa v prvých rokoch jeho života umožní predpoklad dieťaťa pre učenie a rast premeniť na konkrétne schopnosti, zručnosti a povahové črty.

Prvým a kľúčovým prostredím dieťaťa je obvykle jeho najbližšia rodina. Mama a tato sú pre dieťa nesmierne dôležití ľudia, pretože práve oni svojou láskyplnou každodennou starostlivosťou ako prví smerujú vývin dieťaťa.

Ak sa u dieťaťa objaví vo vývine riziko, môžu však byť aj tí najmilujúcejší rodičia bezradní…

Môcť podporovať vývin, v prvom rade znamená mať dostatok informácií o tom, ako umožniť svojmu dieťaťu rásť. V prípade, že sú súčasťou vývinu dieťaťa vývinové oslabenia, môcť podporovať vývin znamená mať informácie o tom, ako umožniť dieťaťu rásť aj napriek oslabeniam vo vývine.

Vedieť podporovať vývin, znamená mať informácie o tom ako umožniť dieťaťu rásť, ale zároveň mať osvojené zručnosti potrebné k tomu, aby som umožnil svojmu dieťaťu rásť a pomohol mu prekonávať jeho vývinové oslabenia.

VČAS poskytnuté INFORMÁCIE a ZRUČNOSTI sú pre rodičov detí s vývinovým rizikom alebo zdravotným znevýhodnením kľúčovými nástrojmi podpory vývinu ich dieťaťa.

Viac na tému podpora vývinu sa môžete dozvedieť aj od našej kolegyne MUDr. Martiny Švekušovej z Centra včasnej intervencie Košice, n.o. na nasledujúcom odkaze: https://tinyurl.com/2k8kht3t