Spolupracujeme so školami

Ak navštevuje Vaše dieťa základnú školu:

s Vašim súhlasom pre Vás vypracujeme diagnostické správy z vyšetrení Vášho dieťaťa, s cieľom zrozumiteľne popísať jeho ťažkosti učiteľom, ktorí ho vzdelávajú. Správa obsahuje okrem iného typ špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a objasňuje dôvody pre návrh na individuálne začlenenie, ako aj odporúčania do výchovno-vzdelávacieho procesu a k vypracovaniu individuálneho vzdelávacieho programu.

Učiteľom ponúkame telefonickú alebo osobnú konzultáciu k IVP, pretože si uvedomujeme si, že komunikácia medzi nami a učiteľmi dieťaťa prostredníctvom správ z diagnostických vyšetrení nemusí byť postačujúca. V prípade potreby  a záujmu zo strany učiteľov sme tu pre nich vo vybraný čas, vopred dohodnutý telefonicky na t.c.: 0905107881.

Pokiaľ to situácia vyžaduje, vypracujeme na žiadosť školy tiež odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa do triedy, ktorú Vaše dieťa navštevuje, aby mohla škola žiadať o jeho pridelenie.

Ak navštevuje Vaše dieťa špeciálnu základnú školu:

s Vašim súhlasom pre Vás vypracujeme diagnostické správy z vyšetrení Vášho dieťaťa, s cieľom zrozumiteľne popísať jeho ťažkosti učiteľom, ktorí ho vzdelávajú. Správa obsahuje okrem iného typ špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a objasňuje dôvody uprednostnenia vzdelávania v špeciálnej základnej škole, pred individuálnym začlenením. Ďalej obsahuje odporúčania do výchovno-vzdelávacieho procesu a k vypracovaniu individuálneho vzdelávacieho programu, ak je potrebný.

Pri vypracovaní správ z kontrolných vyšetrení máme na pamäti, že učitelia Vášho dieťaťa sú tak ako my špeciálni pedagógovia a našim cieľom teda nie je popisovať im v správe to, čo vzdelávaním Vášho dieťaťa o ňom sami zistili. Našim cieľom je podeliť sa s nimi o náš pohľad na Vaše dieťa, a dať Vám aj im informáciu o tom, ako dokáže nimi naučené poznatky využiť v pre neho nových pracovných podmienkach (v prostredí mimo školy). Takto môžeme spoločne uvažovať o tom, akom smerovať jeho ďalšie vzdelávanie.

Pokiaľ to situácia vyžaduje, vypracujeme na žiadosť školy tiež odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa do triedy, ktorú Vaše dieťa navštevuje, aby mohla škola žiadať o jeho pridelenie a tým umožniť  napĺňanie jeho potrieb vo vyššej miere.