O nás

Náš tím tvoria detské psychologičky, špeciálne pedagogičky, logopedičky a fyzioterapeutka. Všetky máme skúsenosti s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prácou so zdravou detskou populáciou ako aj populáciou s narušeným vývinom. Úzko spolupracujeme s Ambulanciou liečebnej pedagogiky Mgr. Márie Heveriovej, orientovanou okrem iného aj na terapiu podľa M.Montessori alebo Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie. Spolupracujeme tiež s Poradňou pre zdravý vývin a výživu Centra včasnej intervencie Košice, n.o., ktorú vedie MUDr. Martina Švekušová – pediatrička zameriavajúca sa na otázky vývinu a výživy u dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

psychológia:

Simona Šimková, Mgr., pôsobí v oblasti detskej psychológie od roku 2003. Špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto skupina detí je tvorená prevažne deťmi s deficitmi alebo narušením v oblasti rečového, mentálneho, telesného alebo zmyslového vývinu, na podklade vrodenom alebo získanom. Zameriava sa prioritne na diagnostickú a diferenciálno-diagnostickú činnosť v oblasti kognitívneho vývinu.

Simona Bugošová, Mgr., venuje sa vývinovej diagnostike a poradenstvu pre deti s rizikovým vývinom a deti so zdravotným znevýhodnením, v náväznosti na predškolské a školské prostredie. Špecializuje sa na deti mladšieho veku s narušeným rečovým vývinom a podozrením na pervazívne spektrum, v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou identifikuje silné a slabé stránky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spolupracuje s Centrom včasnej intervencie a Ambulanciou liečebnej pedagogiky, v minulosti pôsobila v téme detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

špeciálna pedagogika:

Eleonóra Liptáková, RNDr., v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva pôsobí ako školská špeciálna pedagogička v základnej škole od roku 2007 a ako špeciálna pedagogička poradenského zariadenia od roku 2009. V jej kompetencii je špeciálno-pedagogická diagnostika detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálno-pedagogické poradenstvo, individuálne i skupinové intervencie pre deti školského veku. Špecializuje sa na prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia (dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia) a so žiakmi s poruchami pozornosti a aktivity (ADHD/ADD).

Mária Antolíková, Mgr.pracuje ako špeciálna pedagogička pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku. Jej úlohou je pomôcť rodičom nájsť správne podnety pre činnosť s dieťaťom v domácom prostredí, na základe spoznania jeho vývinovej úrovne v jednotlivých oblastiach. Je presvedčená, že cez bežné hrové aktivity dieťaťa s jeho blízkymi ľuďmi a rutinné denné činnosti, môžeme pomôcť každému dieťaťu plne naplniť jeho vývinový potenciál.

Renáta Kišová, Mgr., v jej kompetencii je špeciálnopedagogická prevencia, diagnostika, prognostika, poradenstvo a rehabilitácia pre deti školského veku. Poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom pri vzdelávaní a výchove detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou integrácie alebo v systéme  špeciálneho školstva. Deťom s rizikom vývinových porúch učenia poskytuje špeciálno-pedagogické vedenie individuálne, s cieľom prevencie.

fyzioterapia:

Andrea Bérešová, Mgr., od roku 1989 pracuje v oblasti detskej fyzioterapie a špecializuje sa na malých klientov s neurologickými poruchami, centrálnou koordinačnou a tonusovou poruchou (CKP,CTP), svalovou hypotóniou a oneskorením motorického vývinu. U starších klientov pomáha korigovať chybné držanie tela, skoliózu a iné. Je certifikovaná Bobath a Baby Bobath terapeutka a má špecializáciu v odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov. Pri svojej práci využíva tiež reflexnú terapiu podľa Vojtu, kineziotejping, respiračnú fyzioterapiu, orofaciálnu a senzomotorickú stimuláciu a ďalšie techniky. Spolupracuje s organizáciou muskulárnych dystrofikov, strednou zdravotníckou školou a lekárskou fakultou univerzity P.J.Šafarika v Košiciach.

logopédia:

Lucia Kentošová, Mgr., v jej kompetencii je diagnostika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a individuálna terapia narušenej komunikačnej schopnosti. Poskytuje poradenstvo v oblasti logopédie pre rodičov alebo iných dospelých, ktorí chcú podporiť rečový vývin dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou.

 

V prípade vášho záujmu sa s vami radi podelíme o naše poznatky a skúsenosti.