O nás

Náš tím tvoria psychologičky, špeciálne pedagogičky, logopedičky a fyzioterapeutka.

Úzko spolupracujeme s Poradňou pre zdravý vývin a výživu Centra včasnej intervencie Košice, n.o., ktorú vedie MUDr. Martina Švekušová – pediatrička zameriavajúca sa na otázky vývinu a výživy u dieťaťa s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením.

riaditeľka:

Simona Šimková, Mgr., pôsobí v oblasti detskej psychológie od roku 2003. Špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto skupina detí je tvorená prevažne deťmi s deficitmi alebo narušením v oblasti rečového, mentálneho, telesného alebo zmyslového vývinu, na podklade vrodenom alebo získanom. Zameriava sa prioritne na diagnostickú a diferenciálno-diagnostickú činnosť v oblasti kognitívneho vývinu.

psychológia:

Simona Bugošová, Mgr., venuje sa vývinovej diagnostike a poradenstvu pre deti s rizikovým vývinom a deti so zdravotným znevýhodnením, v náväznosti na predškolské a školské prostredie. Špecializuje sa na deti mladšieho veku s narušeným rečovým vývinom a podozrením na pervazívne spektrum, v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou identifikuje silné a slabé stránky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spolupracuje s Centrom včasnej intervencie a Ambulanciou liečebnej pedagogiky, v minulosti pôsobila v téme detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

špeciálna pedagogika:

Mária Antolíková, Mgr. a Renáta Kišová, Mgr. sprevádzajú dieťa v oblasti rozvoja hry, zmyslového vnímania, jemnomotorickej manipulácie a exekutívnych funkcií. Sú presvedčené, že prostredníctvom bežných detských aktivít dieťaťa s jeho blízkymi ľuďmi a rutinné denné činnosti, môže každé dieťa plne naplniť svoj vývinový potenciál.

fyzioterapia:

Andrea Bérešová, Mgr., od roku 1989 pracuje v oblasti detskej fyzioterapie a špecializuje sa na malých klientov s neurologickými poruchami, centrálnou koordinačnou a tonusovou poruchou (CKP,CTP), svalovou hypotóniou a inými príčinami oneskorovania motorického vývinu. Je certifikovaná Bobath a Baby Bobath terapeutka a má špecializáciu v odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov. Pri svojej práci využíva tiež reflexnú terapiu podľa Vojtu, kineziotejping, respiračnú fyzioterapiu, orofaciálnu a senzomotorickú stimuláciu a ďalšie techniky. Spolupracuje s organizáciou muskulárnych dystrofikov, strednou zdravotníckou školou a lekárskou fakultou univerzity P.J.Šafarika v Košiciach.

logopédia:

Veronika Gregová, Mgr., v jej kompetencii je sledovanie vývinu v oblasti reči a komunikácie a následná terapia komunikačných oslabení.  

 

V prípade vášho záujmu sa s vami radi podelíme o naše poznatky a skúsenosti.