Naše služby

V rámci našich služieb poskytujeme:

psychologickú starostlivosť o deti v ranom, predškolskom a školskom veku s podozrením na riziko vývinového zaostávania v jednej alebo viacerých oblastiach vývinu.  Zaoberáme sa diagnostikou verbálnej a neverbálnej inteligencie a ďalších oblastí duševného vývinu akými sú pamäť, pozornosť,  jemnomotorická manipulácia, zraková a sluchová percepcia alebo využitie jazyka,  prioritne vo vzťahu k schopnosti učiť sa.  Analyzujeme silné a slabé stránky osobnosti dieťaťa s cieľom identifikovať tie oblasti vývinu, ktoré môžu pomôcť kompenzovať zistené oslabenia.

špeciálno-pedagogickú starostlivosť o deti s identifikovaným rizikom vývinového zaostávania alebo zdravotným znevýhodnením. Poskytujeme ich rodičom poradenstvo ohľadom ich zaradenia  do rovesníckeho kolektívu v rámci materskej alebo základnej školy, spoločne s rodičmi pre nich hľadáme najvhodnejšiu formu vzdelávania. Pomáhame pri  prekonávaní prekážok učenia vyplývajúcich z ich oslabení  pravidelnými sedeniami, pri ktorých sa nám darí zmierňovať dôsledky, ktoré má vývinové oslabenie na proces učenia posilňovaním silných oblastí osobnosti a schopností dieťaťa. Ponúkame tiež predškolskú prípravu  pre deti pred nástupom do prvého ročníka, zameranú na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímania.

logopedickú starostlivosť o deti s ťažkosťami v komunikácii. Venujeme sa miernejším formám porúch reči akými sú poruchy výslovnosti, v spolupráci so psychologičkami a špeciálnymi pedagogičkami však hľadáme spôsoby, ako naučiť komunikovať aj deti s vážnou poruchou reči a deti bezrečové. Využívame postupy alternatívnej a augumentatívnej komunikácie (AAK).

fyzioterapeutickú starostlivosť o deti s poruchami hybnosti alebo rizikom týchto porúch. Učíme rodičov ako správne manipulovať s ich bábätkom, formou bežných denných aktivít akými sú kŕmenie, nosenie či hygiena stimulovať želané pohybové vzorce. Spolupracujeme s výživovou poradkyňou pri ťažkostiach s kŕmením a výživou u detí so zdravotným znevýhodnením.