Klienti

Našimi klientami sú prioritne deti a žiaci:

– s nerovnomerným vývinom (oslabenia zrakového, sluchového vnímania, grafomotoriky a i.)

– s narušenou komunikačnou schopnosťou

– s telesným postihnutím

– s mentálnym postihnutím

– s viacnásobným postihnutím

– s autizmom alebo inými pervazívnymi poruchami

od narodenia po ukončenie 15 roku života

Od 1.9.2019 na základe usmernenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu neprijímame nových klientov s nižšie uvedenými diagnózami, ak nie sú v kombinácii s iným typom diagnózy alebo súčasťou širšieho syndrómu

– s vývinovými poruchami správania (ADHD, ADD)

– s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia a i.)