Centrum Včasnej Intervencie

Od mája 2016 spolupracujeme tiež s rezortom sociálnych vecí práce a rodiny vytvorením neziskovej organizácie Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.

CVI Košice, n.o. poskytuje okrem iného službu včasnej intervencie podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z..

Služba včasnej intervencie je služba pre pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom vo veku od 0 do 7 rokov. Jej cieľom je pomôcť rodičom nájsť správnu cestu ako podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti a schopnosti. Realizuje sa terénnou formou, návštevami v prirodzenom prostredí rodiny – doma.

Pre viac informácií o tejto službe: www.cvikosice.sk