edison2_1600

Ponuka pre základné školy

Základným školám:

So súhlasom zákonného zástupcu pre Vás vypracujeme diagnostické správy z našich vyšetrení, v ktorých sa snažíme zrozumiteľne popísať ťažkosti nášho klienta – žiaka Vašej školy, druh jeho/jej špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, objasniť príčinu navrhovaného individuálneho začlenenia, odporúčanie do výchovno-vzdelávacieho procesu a k vypracovaniu IVP.

Ponúkame Vám konzultáciu k IVP, pretože si uvedomujeme si, že komunikácia medzi nami a Vašimi učiteľmi prostredníctvom správ z diagnostických vyšetrení nemôže v plnej miere nahradiť osobné stretnutie. V prípade potreby  a Vášho záujmu sme tu pre Vás v pondelok medzi 14:00 a 16:00, po telefonickom dohovore. T.c.: 0989 409 508.

Na Vašu žiadosť a v prípade Vášho záujmu pre Vás vypracujeme odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa do tried Vašej školy, v ktorých sa vzdelávajú formou individuálneho začlenenia naši klienti.

Špeciálnym základným škol

So súhlasom zákonného zástupcu pre Vás vypracujeme diagnostické správy z našich vyšetrení, v ktorých sa snažíme zrozumiteľne popísať ťažkosti nášho klienta a obmedzenia vyplývajúce z jeho zdravotného znevýhodnenia, ktoré mu znemožňujú v súčasných podmienkach našich škôl vzdelávanie formou individuálneho začlenenia.

Súčasťou našich správ sú odporúčania do výchovno-vzdelávacieho procesu, v ktorých však máme na pamäti, že učitelia Vašej školy sú špeciálni pedagógovia a disponujú poznatkami z oblasti špeciálnej pedagogiky. Cieľom našich správ preto nie je popisovať to čo už viete, ale podeliť sa s Vami o náš pohľad na dieťa, ktoré je žiakom Vašej školy, dať Vám príležitosť overiť si, ako dokáže Vami naučené poznatky využiť v pre neho nových pracovných podmienkach (v prostredí mimo školy), aby sme mohli spoločne uvažovať o tom, akom smerovať jeho ďalšie vzdelávanie.

Na Vašu žiadosť a v prípade Vášho záujmu pre Vás vypracujeme odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa do tried Vašej školy, v ktorých sa vzdelávajú naši klienti.