O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Komenského 3, Košice, je súkromné školské zariadenie, zaradené Ministerstvom školstva do siete škôl a školských zariadení.

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Našim zámerom je poskytovať poradenstvo a podporu rodinám ešte predtým, než sa potvrdí konkrétny problém – preto sme zameraní na ranú starostlivosť. Naše poradenstvo a ďalšie služby však poskytujeme aj deťom v predškolskom a školskom veku.

Náš tím tvoria detské psychologičky, špeciálne pedagogičky, logopedičky a fyzioterapeutka. Všetky máme skúsenosti s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prácou so zdravou detskou populáciou ako aj populáciou s narušeným vývinom. Úzko spolupracujeme s ambulanciou liečebnej pedagogiky, orientovanou okrem iného aj na terapiu podľa M.Montessori alebo Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie.

Náš tím:

psychologička:

Simona Šimková, Mgr., pôsobí v oblasti detskej psychológie od roku 2003. Špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto skupina detí je tvorená prevažne deťmi s deficitmi alebo narušením v oblasti rečového, mentálneho, telesného alebo zmyslového vývinu, na podklade vrodenom alebo získanom. Zameriava sa prioritne na diagnostickú a diferenciálno-diagnostickú činnosť v oblasti kognitívneho vývinu.

Simona Bugošová, Mgr., po skončení štúdia pracuje v oblasti detskej psychológie. Skúsenosti so zdravou populáciou získala odbornou praxou v krízovom centre. Špecializuje sa na prácu s deťmi s komunikačnými ťažkosťami, prípadne deťmi s poruchami autistického spektra. V spolupráci s ambulanciou liečebnej pedagogiky vedie kurzy pre deti predškolského veku.

špeciálna pedagogička:

Eleonóra Liptáková, RNDr., v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva pôsobí ako školská špeciálna pedagogička v základnej škole od roku 2007 a ako špeciálna pedagogička poradenského zariadenia od roku 2009. V jej kompetencii je špeciálno-pedagogická diagnostika detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálno-pedagogické poradenstvo, individuálne i skupinové intervencie – prevencia a reedukácia. Špecializuje sa na prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia (dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia) a so žiakmi s poruchami pozornosti a aktivity (ADHD/ADD).

Mária Antolíková, Mgr.,

Renáta Kišová, Mgr.,

fyzioterapeutka:

Bérešová Andrea, Mgr., od roku 1989 pracuje v oblasti detskej fyzioterapie a špecializuje sa na malých klientov s neurologickými poruchami, centrálnou koordinačnou a tonusovou poruchou (CKP,CTP), svalovou hypotóniou a oneskorením motorického vývinu. U starších klientov pomáha korigovať chybné držanie tela, skoliózu a iné. Je certifikovaná Bobath a Baby Bobath terapeutka a má špecializáciu v odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov. Pri svojej práci využíva tiež reflexnú terapiu podľa Vojtu, kineziotejping, respiračnú fyzioterapiu, orofaciálnu a senzomotorickú stimuláciu a ďalšie techniky. Spolupracuje s organizáciou muskulárnych dystrofikov, strednou zdravotníckou školou a lekárskou fakultou univerzity P.J.Šafarika v Košiciach.


V prípade vášho záujmu sa s vami radi podelíme o naše poznatky a skúsenosti.