Cenník služieb

Odborná starostlivosť pre klientov nášho zariadenia (cenník platný od 1.11.2017)
Psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetreniezdarma
Správa zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia25 EUR
 Psychologické poradenstvo alebo opakované vyšetrenie vrámci jedného školského roka (pre klientov nášho zariadenia) 20 EUR / 50 min.
Individuálna logopedická starostlivosť15 EUR / 30 min.
Individuálna logopedická starostlivosť25 EUR / 50 min
Individuálna špeciálno-pedagogická starostlivosť / reedukácia, ergoterapia15 EUR / 40 min.
Individuálna rehabilitácia / fyzioterapia15 EUR / 30 min.
Logopedická starostlivosť v materskej škole – 1 stretnutie mesačnezdarma
Logopedická starostlivosť v materskej škole – každé ďalšie stretnutie4 EUR/ sedenie
Konzultácia záverov z rozličných lekárskych vyšetrení, vo vzťahu k rizikovému psychomotorickému vývinu dieťaťa v predškolskom veku alebo poradenstvo ohľadom výživy a ťažkostí pri prijímaní potravy u detí so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s Poradňou pre zravý vývin a výživu 25 EUR/ 60 min.
Kurzy pre predškolákov (3-5 členov skupiny)
Eľkonin (kurz fonematického uvedomovania)10 EUR/sedenie
Rozvoj zrakového vnímania, príprava na čítanie pre deti predškolského veku10 EUR/sedenie
Rozvoj grafomotoriky, príprava na písanie pre deti predškolského veku10 EUR/ sedenie
Klientom nášho zariadenia je dieťa alebo žiak, ktorý navštevuje len naše zariadenie (SCŠPP Komenského 3) a nenavštevuje iné neštátne centrum špeciálno-pedagogického poradenstva na území SR. V prípade, že dieťa navštevuje aj iné neštátne centrum špeciálno-pedagogického poradenstva účtujeme naše služby nasledovne:
Psychologické alebo  špeciálno-pedagogické vyšetrenie:50 EUR
Správa z odborného vyšetrenia:25 EUR
SCŠPP si vyhradzuje právo spoplatniť neprítomnosť na dohodnutom termíne, ktorá nebude ohlásená min. 24 hodín vopred, sumou 15 EUR