Archívy kategórie: Ponúkame

edison22_1600

Vzdelávacie semináre

Pre pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl ponúkame kurzy zamerané na rozširovanie teoretických poznatkov v oblasti individuálnej integrácie žiakov a poradenstvo pri ich aplikácii v praxi.

Zároveň ponúkame tréningy zamerané na osobnostný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl, populárnymi témami sú témy z oblasti riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie syndrómu vyhorenia v práci učiteľa.

Zamestnancom špeciálnych základných škôl ponúkame vzdelávanie v oblasti pedagogiky M. Montessori, ktorá je vďaka svojej názrornosti výbornou pomôckou práve v praxi učiteľa detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

V prípade záujmu o ďalšie témy z oblasti detskej psychológie, špeciálnej-pedagogiky alebo logopédie nás kontaktujte, radi Vám poskytneme bližšie informácie.

4_1600

Ponuka pre rodičov

V prípade, že máte pochybnosti ohľadom PSYCHICKÉHO VÝVINU vášho dieťaťa v ranom alebo predškolskom veku, môžete využiť služby našich psychologičiek, ktoré vám pomôžu ZISTIŤ jeho aktuálnu VÝVINOVÚ ÚROVEŇ a navrhnú vhodné opatrenia pre podporu primeraného rozvoja.

Ak máte pochybnosti o správnosti REČOVÉHO vývinu vášho dieťaťa, či už v oblasti výslovnosti (šušle, nesprávne vyslovuje jednotlivé hlásky) alebo v iných oblastiach reči (zajakáva sa, má malú slovnú zásobu a pod.) môžete využiť služby našej logopedičky, ktorá vám rada poradí v oblasti rečového vývinu a narhne vhodné OPATRENIA PRE ROZVOJ REČI.

Ak má vaše dieťa po nástupe do školy ťažkosti s osvojovaním si PÍSANIA, ČÍTANIA alebo v MATEMATIKE, rada vám poradí naša špeciálna pedagogička, ktorá v prípade potreby navrhne aj opatrenia do školského procesu.

edison2_1600

Ponuka pre základné školy

Základným školám:

So súhlasom zákonného zástupcu pre Vás vypracujeme diagnostické správy z našich vyšetrení, v ktorých sa snažíme zrozumiteľne popísať ťažkosti nášho klienta – žiaka Vašej školy, druh jeho/jej špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, objasniť príčinu navrhovaného individuálneho začlenenia, odporúčanie do výchovno-vzdelávacieho procesu a k vypracovaniu IVP.

Ponúkame Vám konzultáciu k IVP, pretože si uvedomujeme si, že komunikácia medzi nami a Vašimi učiteľmi prostredníctvom správ z diagnostických vyšetrení nemôže v plnej miere nahradiť osobné stretnutie. V prípade potreby  a Vášho záujmu sme tu pre Vás v pondelok medzi 14:00 a 16:00, po telefonickom dohovore. T.c.: 0989 409 508.

Na Vašu žiadosť a v prípade Vášho záujmu pre Vás vypracujeme odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa do tried Vašej školy, v ktorých sa vzdelávajú formou individuálneho začlenenia naši klienti.

Špeciálnym základným škol

So súhlasom zákonného zástupcu pre Vás vypracujeme diagnostické správy z našich vyšetrení, v ktorých sa snažíme zrozumiteľne popísať ťažkosti nášho klienta a obmedzenia vyplývajúce z jeho zdravotného znevýhodnenia, ktoré mu znemožňujú v súčasných podmienkach našich škôl vzdelávanie formou individuálneho začlenenia.

Súčasťou našich správ sú odporúčania do výchovno-vzdelávacieho procesu, v ktorých však máme na pamäti, že učitelia Vašej školy sú špeciálni pedagógovia a disponujú poznatkami z oblasti špeciálnej pedagogiky. Cieľom našich správ preto nie je popisovať to čo už viete, ale podeliť sa s Vami o náš pohľad na dieťa, ktoré je žiakom Vašej školy, dať Vám príležitosť overiť si, ako dokáže Vami naučené poznatky využiť v pre neho nových pracovných podmienkach (v prostredí mimo školy), aby sme mohli spoločne uvažovať o tom, akom smerovať jeho ďalšie vzdelávanie.

Na Vašu žiadosť a v prípade Vášho záujmu pre Vás vypracujeme odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa do tried Vašej školy, v ktorých sa vzdelávajú naši klienti.

1_1600

Ponuka pre materské školy

Materským školám:

V prípade vášho záujmu a so so súhlasom rodičov a zákonných zástupcov vašich detí spravíme formou skupinového skríningového vyšetrenia DEPISTÁŽ. DEPISTÁŽ je zameraná na včasné vyhľadávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dielčie oslabenia výkonu, ktoré sú podkladom porúch učenia v školskom veku sú vo väčšine prípadov rozpoznateľné už v predškolskom veku. Skorá diagnostika a následná špeciálno-pedagogická rehabilitácia sú prevenciou vzniku týchto porúch. Deťom, u ktorých sa prejaví niektoré z dielčích oslabení vieme v prípade súhlasu rodiča vypracovať individuálny rehabilitačný program, zameraný na cielený rozvoj oslabenej oblasti.

Špeciálnym materským školám:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodiča dieťaťa môžeme deťom vo vašom zariadení poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ a ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ DIAGNOSTIKU. Diagnostika je zameraná na zistenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí osobnosti dieťaťa (zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, priestorové vnímanie, rečový vývin, sociálny vývin a i.) Najmä u detí s postihnutím sa často stáva, že osobnostný vývin je nerovnomerný a pre vypracovanie individuálneho plánu rozvoja je dôležité zistiť, na akej úrovni sú schopnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach. Takéto vyšetrenie je vhodné robiť pri vstupe nového dieťaťa do vášho zariadenia, tiež však v priebehu dochádzky do zariadenia. Známky progresu vo vývine, ktoré potvrdí rediagnostika budú spoľahlivým ukazovateľom vašej práce.
Deťom, ktoré sú vo veku, v ktorom sa blíži nástup do školy poskytujeme vyšetrenia zamerané na zistenie ŠKOLSKEJ ZRELOSTI a pripravenosti pre školskú dochádzku. Rodičom môžme poskytnúť poradenstvo ohľadom toho, v akej škole sa bude ich dieťa po vedomostnej, ale tiež emocionálnej a sociálnej stránke najlepšie rozvíjať.