Všetky príspevky simona

Thomas Alva Edison

 

Thomas Alva Edison bol podľa viacerých zdrojov dieťaťom, ktoré by sme na základe dnešných poznatkov označili termínom dieťa s ADHD – poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Zo školy bol pre nevhodné správanie vylúčený po troch mesiacoch a vzdelávaný bol len v domácom prostredí. Napriek tomu ho dnes považujeme za génia svojej doby a pri vyslovení jeho mena si málokto na prvom mieste vybaví jeho školské problémy alebo dokonca to, že bol z veľkej časti hluchý už od svojich dvanástich rokov. Čo teda spravilo z neposedného, handicapovaného dieťaťa vynálezcu, ktorého si pamätáme dodnes? Ako uviedol sám Edison, bola to najmä milujúca a podporujúca matka, ktorá mu verila a ktorá ho nikdy neprestávala vnímať ako špeciálne obdarené dieťa a nie dieťa s postihnutím.

Samozrejme materinská láska nespraví z každého dieťaťa génia. Milujúce a podporujúce prostredie je však spolu s primeranou stimuláciou základným predpokladom pre rozvoj osobnosti.

V našom centre chceme preto pomáhať rodičom, učiteľom a iným v živote detí dôležitým dospelým k tomu, aby dokázali prijať a podporovať deti, ktoré sú im zverené. Lebo kúsok malého Edisona sa skrýva v každom dieťati.

 

Skupinová príprava

Niekoľko krát v priebehu školského roka otvárame skupinovú prípravu predškolákov zameranú na tréning fonematického uvedomovania (sluchového vnímania) podľa Eľkonina, skupinovú prípravu predškolákov na rozvoj zrakového vnímania a skupinovú prípravu predškolákov zameranú na tréning grafomotoriky (kreslenia).

V tomto školskom roku otvárame tiež skupinovú prípravu predľškolákov, v ktorej budeme pracovať metódou inštrumentálneho obohacovania profesora R.Feuersteina.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.č. : 0908372804

edison22_1600

Vzdelávacie semináre

Pre pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl ponúkame kurzy zamerané na rozširovanie teoretických poznatkov v oblasti individuálnej integrácie žiakov a poradenstvo pri ich aplikácii v praxi.

Zároveň ponúkame tréningy zamerané na osobnostný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl, populárnymi témami sú témy z oblasti riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie syndrómu vyhorenia v práci učiteľa.

Zamestnancom špeciálnych základných škôl ponúkame vzdelávanie v oblasti pedagogiky M. Montessori, ktorá je vďaka svojej názrornosti výbornou pomôckou práve v praxi učiteľa detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

V prípade záujmu o ďalšie témy z oblasti detskej psychológie, špeciálnej-pedagogiky alebo logopédie nás kontaktujte, radi Vám poskytneme bližšie informácie.

Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison bol podľa viacerých zdrojov dieťaťom, ktoré by sme na základe dnešných poznatkov označili termínom dieťa s ADHD – poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Zo školy bol pre nevhodné správanie vylúčený po troch mesiacoch a vzdelávaný bol len v domácom prostredí. Napriek tomu ho dnes považujeme za génia svojej doby a pri vyslovení jeho mena si málokto na prvom mieste vybaví jeho školské problémy alebo dokonca to, že bol z veľkej časti hluchý už od svojich dvanástich rokov. Čo teda spravilo z neposedného, handicapovaného dieťaťa vynálezcu, ktorého si pamätáme dodnes? Ako uviedol sám Edison, bola to najmä milujúca a podporujúca matka, ktorá mu verila a ktorá ho nikdy neprestávala vnímať ako špeciálne obdarené dieťa a nie dieťa s postihnutím.

Samozrejme materinská láska nespraví z každého dieťaťa génia. Milujúce a podporujúce prostredie je však spolu s primeranou stimuláciou základným predpokladom pre rozvoj osobnosti.

V našom centre chceme preto pomáhať rodičom, učiteľom a iným v živote detí dôležitým dospelým k tomu, aby dokázali prijať a podporovať deti, ktoré sú im zverené. Lebo kúsok malého Edisona sa skrýva v každom dieťati.

4_1600

Ponuka pre rodičov

V prípade, že máte pochybnosti ohľadom PSYCHICKÉHO VÝVINU vášho dieťaťa v ranom alebo predškolskom veku, môžete využiť služby našich psychologičiek, ktoré vám pomôžu ZISTIŤ jeho aktuálnu VÝVINOVÚ ÚROVEŇ a navrhnú vhodné opatrenia pre podporu primeraného rozvoja.

Ak máte pochybnosti o správnosti REČOVÉHO vývinu vášho dieťaťa, či už v oblasti výslovnosti (šušle, nesprávne vyslovuje jednotlivé hlásky) alebo v iných oblastiach reči (zajakáva sa, má malú slovnú zásobu a pod.) môžete využiť služby našej logopedičky, ktorá vám rada poradí v oblasti rečového vývinu a narhne vhodné OPATRENIA PRE ROZVOJ REČI.

Ak má vaše dieťa po nástupe do školy ťažkosti s osvojovaním si PÍSANIA, ČÍTANIA alebo v MATEMATIKE, rada vám poradí naša špeciálna pedagogička, ktorá v prípade potreby navrhne aj opatrenia do školského procesu.

edison2_1600

Ponuka pre základné školy

Základným školám:

So súhlasom zákonného zástupcu pre Vás vypracujeme diagnostické správy z našich vyšetrení, v ktorých sa snažíme zrozumiteľne popísať ťažkosti nášho klienta – žiaka Vašej školy, druh jeho/jej špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, objasniť príčinu navrhovaného individuálneho začlenenia, odporúčanie do výchovno-vzdelávacieho procesu a k vypracovaniu IVP.

Ponúkame Vám konzultáciu k IVP, pretože si uvedomujeme si, že komunikácia medzi nami a Vašimi učiteľmi prostredníctvom správ z diagnostických vyšetrení nemôže v plnej miere nahradiť osobné stretnutie. V prípade potreby  a Vášho záujmu sme tu pre Vás v pondelok medzi 14:00 a 16:00, po telefonickom dohovore. T.c.: 0989 409 508.

Na Vašu žiadosť a v prípade Vášho záujmu pre Vás vypracujeme odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa do tried Vašej školy, v ktorých sa vzdelávajú formou individuálneho začlenenia naši klienti.

Špeciálnym základným škol

So súhlasom zákonného zástupcu pre Vás vypracujeme diagnostické správy z našich vyšetrení, v ktorých sa snažíme zrozumiteľne popísať ťažkosti nášho klienta a obmedzenia vyplývajúce z jeho zdravotného znevýhodnenia, ktoré mu znemožňujú v súčasných podmienkach našich škôl vzdelávanie formou individuálneho začlenenia.

Súčasťou našich správ sú odporúčania do výchovno-vzdelávacieho procesu, v ktorých však máme na pamäti, že učitelia Vašej školy sú špeciálni pedagógovia a disponujú poznatkami z oblasti špeciálnej pedagogiky. Cieľom našich správ preto nie je popisovať to čo už viete, ale podeliť sa s Vami o náš pohľad na dieťa, ktoré je žiakom Vašej školy, dať Vám príležitosť overiť si, ako dokáže Vami naučené poznatky využiť v pre neho nových pracovných podmienkach (v prostredí mimo školy), aby sme mohli spoločne uvažovať o tom, akom smerovať jeho ďalšie vzdelávanie.

Na Vašu žiadosť a v prípade Vášho záujmu pre Vás vypracujeme odporúčanie k prideleniu asistenta učiteľa do tried Vašej školy, v ktorých sa vzdelávajú naši klienti.

1_1600

Ponuka pre materské školy

Materským školám:

V prípade vášho záujmu a so so súhlasom rodičov a zákonných zástupcov vašich detí spravíme formou skupinového skríningového vyšetrenia DEPISTÁŽ. DEPISTÁŽ je zameraná na včasné vyhľadávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dielčie oslabenia výkonu, ktoré sú podkladom porúch učenia v školskom veku sú vo väčšine prípadov rozpoznateľné už v predškolskom veku. Skorá diagnostika a následná špeciálno-pedagogická rehabilitácia sú prevenciou vzniku týchto porúch. Deťom, u ktorých sa prejaví niektoré z dielčích oslabení vieme v prípade súhlasu rodiča vypracovať individuálny rehabilitačný program, zameraný na cielený rozvoj oslabenej oblasti.

Špeciálnym materským školám:

V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodiča dieťaťa môžeme deťom vo vašom zariadení poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ a ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ DIAGNOSTIKU. Diagnostika je zameraná na zistenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí osobnosti dieťaťa (zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, priestorové vnímanie, rečový vývin, sociálny vývin a i.) Najmä u detí s postihnutím sa často stáva, že osobnostný vývin je nerovnomerný a pre vypracovanie individuálneho plánu rozvoja je dôležité zistiť, na akej úrovni sú schopnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach. Takéto vyšetrenie je vhodné robiť pri vstupe nového dieťaťa do vášho zariadenia, tiež však v priebehu dochádzky do zariadenia. Známky progresu vo vývine, ktoré potvrdí rediagnostika budú spoľahlivým ukazovateľom vašej práce.
Deťom, ktoré sú vo veku, v ktorom sa blíži nástup do školy poskytujeme vyšetrenia zamerané na zistenie ŠKOLSKEJ ZRELOSTI a pripravenosti pre školskú dochádzku. Rodičom môžme poskytnúť poradenstvo ohľadom toho, v akej škole sa bude ich dieťa po vedomostnej, ale tiež emocionálnej a sociálnej stránke najlepšie rozvíjať.