Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Komenského 3  Košice

je súkromné školské zariadenie, zaradené Ministerstvom školstva do siete škôl a školských zariadení.

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Našim zámerom je poskytovať poradenstvo a podporu rodinám ešte predtým, než sa potvrdí konkrétny problém – preto sme zameraní na ranú starostlivosť. Naše poradenstvo a ďalšie služby však poskytujeme aj deťom v predškolskom a školskom veku.

Náš tím tvoria detské psychologičky, špeciálne pedagogičky, logopedičky a fyzioterapeutka. Všetky máme skúsenosti s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prácou so zdravou detskou populáciou ako aj populáciou s narušeným vývinom. Úzko spolupracujeme s ambulanciou liečebnej pedagogiky, orientovanou okrem iného aj na terpiu podľa M.Montessori alebo Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie.

Viac …